top10parissportifs.be Gebruiksvoorwaarden

LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR ALVORENS TE GAAN NAAR EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN ENIG DEEL VAN DE SITE.

Welkom bij top10parissportifs.be (samen met de subdomeinen, inhoud en kentekens, de “Site”). Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens deze site te gebruiken, zodat u op de hoogte bent van uw juridische rechten en plichten met betrekking tot top10parissportifs.be ("top10parissportifs.be ]”, "wij", "onze" of "ons"). Door naar de Site te gaan of die te gebruiken neemt u uitdrukkelijk kennis van en stemt ermee in dat u een juridische overeenkomst met ons aangaat en hebt begrepen en ermee ingestemd om aan deze gebruiksvoorwaarden te voldoen en er wettelijk aan te zijn gebonden, samen met het privacybeleid (de “Voorwaarden”). U doet hierbij afstand van alle van toepassing zijnde rechten om een originele (niet-elektronische) handtekening te eisen of bezorging of bewaring van niet-elektronische gegevens voorzover niet verboden onder het van toepassing zijnde recht. Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden, ga dan niet naar de Site en maak er geen gebruik van.

1. Wijziging. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken te allen tijde te veranderen. Zo’n verandering wordt tien (10) dagen na het posten van de herziene voorwaarden op de Site van kracht en het vervolg van uw gebruik van de Site daarna betekent dat u deze veranderingen accepteert.

2. Mogelijkheid voorwaarden te accepteren. De Site is alleen bedoeld voor mensen van dertien (13) jaar of ouder. Als je jonger dan 13 jaar bent, bezoek of gebruik de Site dan niet. Als je tussen 13 en 18 jaar bent, dan moet je deze voorwaarden met je ouder of voogd inzien alvorens de Site te bezoeken om ervoor te zorgen dat jij en je ouder of voogd van deze voorwaarden kennis nemen en ermee instemmen.

3. Toegang tot de Site. Zolang als deze voorwaarden van kracht zijn, geven we u hierbij toestemming de Site te bezoeken en te gebruiken op voorwaarde dat u deze voorwaarden en het van toepassing zijnde recht voldoet.

4. Beperkingen. U zult niet: (i) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enig deel van de Site kopiëren, verspreiden of wijzigen; (ii) inhoud (hieronder omschreven) gebruiken, wijzigen, ervan afgeleide werken creëren, verspreiden (door verkoop, doorverkoop, licentie, sublicentie, download of anderszins), reproduceren, distribueren, vertonen of ontsluiten behoudens hierin uitdrukkelijk goedgekeurd; (iii) servers of netwerken die met de Site verbonden zijn verstoren; (iv) enig geautomatiseerd systeem gebruiken of in werking stellen (waaronder maar hier niet toe beperkt "robots" en "spiders") om op de Site te komen; en/of (v) veiligheidsgerelateerde instellingen van de Site of instellingen die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of die beperkingen van het gebruik van de Site bewaken, te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te interveniëren.

5. Intellectuele eigendomsrechten.

5.1. Inhoud en kentekens. De (i) inhoud op de Site, waaronder niet uitputtend de tekst, documenten, artikelen, brochures, beschrijvingen, producten, software, grafieken, foto’s, geluiden, video’s, interactieve zaken en diensten (samen de “materialen”), (ii) en gebruikersinzendingen zoals hieronder omschreven (samen met de materialen de "inhoud"), en (iii) de handelsmerken, dienstmerken en logo’s, die hier deel van uitmaken ("kentekens"), zijn eigendom van top10parissportifs.be en/of zijn licentiehouders en kunnen beschermd zijn door van toepassing zijnd copyright of andere wetten en verdragen aangaande intellectuele eigendom. “top10parissportifs.be ”, het logo van top10parissportifs.be en andere tekens zijn kentekens van top10parissportifs.be of zijn affiliates. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op de site worden gebruikt zijn de handelsmerken, dienstmerken of logo’s van hun repsectievelijke eigenaren.We behouden ons alle rechten voor, die niet uitdrukkelijk zijn toegekend in en aan de Site en de inhoud.

5.2. Gebruik van inhoud. De inhoud op de Site wordt aangeboden voor uw informatie en uw persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, veranderd, gekopieerd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, gelicentieerd, gedecompileerd of anderszins gebruikt voor welk doel dan ook zonder onze schriftelijke goedkeuring vooraf. Als u een kopie van de inhoud download of print, dan dient u alle vermeldingen van copyright en eigendom die erin staan, over te nemen.

6. Bronnen en inhoud van derden.

6.1. De Site stelt u in staat inhoud van derden die niet ons eigendom is of door ons wordt gecontroleerd (hieronder omschreven), in te zien, te benaderen, te linken en te gebruiken (“inhoud van derden“). De Site kan u ook instaat stellen met bronnen van derden te communiceren en interacteren. “Bron(nen) van derden“ betekent: (i) websites en diensten van derden; en (ii) onze partners en klanten.

6.2. We hebben geen controle over bronnen van derden. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden, privacybeleid, handelingen of praktijken van bronnen van derden. Lees daarom de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van enige bron van derden waar u mee communiceert, alvorens zo’ n activiteit aan te gaan.

6.3. We zijn niet verantwoordelijk voor en wijzen uitdrukkelijk alle garanties af omtrent de juistheid, geschiktheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten (hieronder omschreven) van of met betrekking tot inhoud van derden.

6.4. Door het gebruik van de Site kunt u worden blootgesteld aan inhoud van derden die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. U hebt altijd de keuze om wel of niet te communiceren met een bron van derden of inhoud van derden in te zien en te gebruiken. Uw communicatie met een bron van derden en uw gebruik van en vertrouwen op inhoud van derden is naar eigen goeddunken en op eigen risico.

6.5. U alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw communicatie met een bron van derden. U stemt ermee in af te zien van en ziet hierbij af van juridische of vergelijkbare rechten of middelen, die u kunt hebben tegen top10parissportifs.be , en vrijwaart top10parissportifs.be van elke aansprakelijkheid ten gevolge van uw gebruik van en communicatie met inhoud van derden, en van uw communicatie met een bron van derden. Als u met betrekking tot en bron van derden of een inhoud van derden een vraag of een klacht heeft, stemt u ermee in om rechtstreeks met de bron van derden contact op te nemen.

7. Gebruikersinzendingen.

7.1. Verantwoordelijkheid. De Site kan het inzenden, hosten, delen en publiceren van inhoud door u en andere gebruikers (" gebruikersinzendingen") toestaan. U begrijpt dat of dergelijke gebrukersinzendingen wel of niet worden gepubliceerd, wij enige vertrouwelijkheid met betrekking tot gebruikersinzendingen niet garanderen. U alleen bent verantwoordelijk voor uw gebruikersinzendingen en de gevolgen van het posten, publiceren of uploaden ervan. Het is alleen aan ons te beoordelen, of we uw gebruikersinzendingen publiceren en we behouden ons naar eigen goeddunken het recht voor om zonder u verder in te lichten elke inhoud die op de Site wordt gepost (waaronder gebruikersinzendingen), te monitoren, censureren, bewerken, verwijderen, vernietigen te allen tijde en om wat voor reden dan ook.

7.2. Eigendom. U garandeert in eigen persoon dat u eigenaar bent en de nodige rechten en goedkeuringen hebt om top10parissportifs.be te gebruiken en te autoriseren om alle intellectuele eigendomsrechten (hieronder omschreven) te gebruiken in en bij uw gebruikersinzendingen en invoeging en gebruik ervan zoals daar door de Site en de voorwaarden in voorzien is, mogelijk te maken. Tenzij naar de gebruikersinzendingen afzonderlijk wordt verwezen, omvatten alle verwijzingen naar inhoud ook verwijzingen naar gebruikersinzendingen. "Intellectuele eigendomsrechten" betekenen alle rechten, titels en belangen in binnen- of buitenland in en voor alle handelsgeheimen, patenten, copyrights, dienstmerken, handelsmerken, know-how of vergelijkbare intellectuele eigendomsrechten evenals alle morele rechten, privacyrechten, publiciteit en elk type vergelijkbare rechten volgens de wetten en richtlijnen van enige autoriteit op het vlak van regering, regelgeving of recht in binnen- of buitenland. U behoudt al uw eigendomsrechten van en voor uw gebruikersinzendingen.

7.3. Licentie bij gebruikersinzendingen. Door uw gebruikersinzendingen in te sturen naar top10parissportifs.be , verleent u hierbij aan top10parissportifs.be een wereldwijde, onherroepbare, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicentiabele en over te dragen licentie om van de vertoning afgeleide werken te gebruiken, te reproduceren, te distribueren en te prepareren, en de gebruikersinzendingen te verwerken in combinatie met de Site en de handel van de top10parissportifs.be, waaronder het onbeperkt verspreiden van een deel van of al uw gebruikersinzendingen (en hiervan afgeleide werken) in enig mediaformat en via mediakanalen, en u ziet hierbij af van alle morele rechten op uw gebruikersinzendingen voorzover bij wet toegestaan. U verleent hierbij elke gebruiker van de Site of een andere bekijker of gebruiker van uw inzending een niet-exclusief recht om van de vertoning afgeleide werken te gebruiken, te reproduceren, te distribueren en te prepareren en zulke gebruikersinzendingen te verwerken, alles in overeenstemming met deze voorwaarden.

7.4. Verboden inhoud . U stemt ermee in dat u geen gebruikersinzending zult vertonen, posten, inzenden, publiceren, uploaden of verzenden die: (i) volgens de wetten ter bescherming van consumenten van enige jurisdictie unfair of bedrieglijk is; (ii) copyright heeft, beschermd wordt door handelsgeheim of anderzijds onderwerp is van eigendomsrechten van derden, waaronder privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u in het bezit bent van dergelijke rechten; (iii) een risico met zich meebrengt voor de veiligheid of gezondheid van iemand, een risico vormt voor de publieke veiligheid en gezondheid, de nationale veiligheid in gevaar brengt of een onderzoek ter wetshandhaving verstoort; (iv) een ander persoon voorwendt; (v) reclame maakt voor illegal drugs, wetten voor exportcontrole schendt, betrekking heeft op illegaal gokken of op illegale wapenhandel; (vi) onwettig, beledigend, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, storend, hatelijk, raciaal of etnisch beledigend is of gedrag aanmoedigt dat als een criminele overtreding wordt beschouwd, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, in strijd is met een wet of ongepast is; (vii) betrekking heeft op distal of terrorisme; of (vii) anderszins kwaadwillig of frauduleus is.

7.5. Blootstelling. U begrijpt en erkent dat wanneer u naar de Site toegaat en die gebruikt: (i) u wordt blootgesteld een gebruikersinzendingen uit tal van bronnen en dat top10parissportifs.be niet verantwoordelijk is voor de juistheid, nuttigheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke gebruikersinzendingen; en (ii) u kunt worden blootgesteld aan gebruikersinzendingen die inaccuraat, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn. U stemt hierbij in om af te zien en u ziet hierbij af van wettelijke of vergelijkbare rechten of bezwaren die u kunt hebben tegen top10parissportifs.be met betrekking tot het gestelde onder punten (i) en (ii).

8. Beschrijving van informatie. We proberen zo nauwkeurig als mogelijk te zijn. We kunnen echter niet garanderen dat de op de Site beschikbare inhoud accuraat, compleet, betrouwbaat, actueel of vrij van fouten is. We behouden ons het recht voor om veranderingen in of aan de inhoud aan te brengen zonder voorafgaand aan het aanbrengen van veranderingen aan de inhoud hier enige melding van te hoeven maken. Uw gebruik van de inhoud of enig deel ervan wordt gemaakt op uw eigen risico en voor uw eigen verantwoordelijkheid.

9. Openbaarmaking . We behouden ons het recht voor informatie die we krijgen met betrekking tot de Site en uw gebruik ervan, tot ons te nemen, te lezen, te bewaren en openbaar te maken, wanneer dat naar onze redelijke overtuiging noodzakelijk is om (1) te voldoen aan een van toepassing zijnde wet, regelgeving, wettelijk proces, dagvaarding of regeringsverzoek, (ii) de voorwaarden van de Site te bewaken, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen ervan, (iii) ontdekken, voorkomen of anderzijds om te gaan met fraude, veiligheid en technische kwesties, of (v) de rechten, eigendom of veiligheid van top10parissportifs.be, zijn gebruikers of het publiek te beschermen.

10. Links.

10.1. De Site kan links bevatten en kan u in staat stellen inhoud te posten naar websites van derden, die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door top10parissportifs.be. We zijn niet geassocieerd met, hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of handelwijzen van websites van derden. U: (i) alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw gebruik van en linken naar websites van en voor inhoud die u stuurt of post op een website van derden; (ii) vrijwaart top10parissportifs.be uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid ten gevolge van uw gebruik van een website van derden. Daarom raden we u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke website van derden die u besluit te bezoeken, te lezen.

11. top10parissportifs.be staat u toe naar de Site te linken op voorwaarde dat: (i) uw link geen pagina op deze Site kopieert; (ii) de tekst van de hyperlink nauwkeurig de inhoud beschrijft zoals die op de Site verschijnt; (iii) u uw relatie met top10parissportifs.be niet verkeerd aangeeft of onjuiste informative geeft over top10parissportifs.be en niet op enige manier de indruk wekt dat we diensten of producten goedkeuren, tenzij we u er vooraf nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven; (iv) u niet linkt van een website die (a) beledigend of controversieel is (beide naar ons goeddunken), of (b) inbreuk maakt op intellectuele eigendom, privacyrechten van iemand of een rechtspersoon; en/of (v) u en uw website zich houdt aan deze voorwaarden en aan de van toepassing zijnde wet.

12. Privacy. We zullen persoonlijke informatie die we verzamelen of verkrijgen in relatie tot de Site gebruiken overeenkomstig ons privacybeleid dat beschikbaar is via top10parissportifs.be. U stemt ermee in dat we persoonlijke informatie die u verstrekt of beschikbaar maakt, kunnen gebruiken overeenkomstig ons privacybeleid.

13. Afwijzingen van garantie.

13.1. Dit onderdeel geeft aan of verleende diensten onder de Site al of niet tegen betaling zijn. De van toepassing zijnde wet kan de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaan, zodat in die gevallen bepaalde uitsluitingen hier genoemd niet van toepassing kunnen zijn.

13.2. DE SITE WORDT BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN ‘ZOALS DIE IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ EN ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES. TOP10PARISSPORTIFS.BE WIJST HIERBIJ ALLE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GEÏMPLICEERDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-NALEVING EN DIE WELKE VOORTVLOEIEN UIT DE WET OF UIT EEN MANIER VAN OMGAAN OF GEBRUIK VAN HANDEL. TOP10PARISSPORTIFS.BE GARANDEERT NIET DAT DE SITE VRIJ ZAL ZIJN VAN BUGS, VEILIGHEIDSINBREUKEN OF VIRUSAANVALLEN. DE SITE KAN VAN TIJD TOT TIJD NIET BESCHIKBAAR ZIJN VOOR REGELMATIG ONDERHOUD, UPGRADEN OF OM ANDERE REDENEN. U STEMT ERMEE IN DAT TOP10PARISSPORTIFS.BE NIET AANSPRAKELIJK ZAL WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE GEVOLGEN VOOR U OF VOOR EEN DERDE PARTIJ DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT TECHNISCHE PROBLEMEN OP HET INTERNET, TRAGE VERBINDINGEN, VERKEERSOPSTOPPINGEN OF OVERBELASTING VAN ONZE OF ANDERE SERVERS. WE GEVEN GEEN GARANTIE OP OF GOEDKEURING AAN INHOUD, PRODUCT OF DIENST DIE OP DE SITE DOOR EEN DERDE PARTIJ WORDT AANGEBODEN OF GEADVERTEERD.

13.3. TOP10PARISSPORTIFS.BE GEEFT GEEN GARANTIE OP OF GOEDKEURING AAN INHOUD DIE VERSCHIJNT IN EEN GEBRUIKERSINZENDING, MAAKT IN VERBAND HIERMEE GEEN MELDING VAN OF GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN DERGELIJKE INHOUD AF.

13.4. U NEEMT ER MET NAME KENNIS VAN DAT TOP10PARISSPORTIFS.BE NIET VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR GEBRUIKERSINZENDINGEN OF GEDRAG (WAARONDER LASTERLIJK, BELEDIGEND, ONWETTIG OF NALATIG GEDRAG) VAN EEN GEBRUKER VAN DE SITE EN DAT HET RISICO VAN LETSEL OF SCHADE VANWEGE HET VOORAFGAANDE GEHEEL BIJ U LIGT.

13.5. UW VERTROUWEN OP OF GEBRUIK VAN EEN GEBRUIKERSINZENDING OF INTERACTIE MET EEN GEBRUKER VAN DE SITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. ALS U EEN GESCHIL HEEFT MET EEN GEBRUKER VAN DE SITE OF EEN EIGENAAR IN VERBAND MET DE SITE OF MET EEN GEBRUIKERSINZENDING, STEMT U ERMEE IN DAT TOP10PARISSPORTIFS.BE NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR CLAIMS OF SCHADES ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET EEN DERGELIJK GESCHIL. TOP10PARISSPORTIFS.BE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR, MAAR IS NIET VERPLICHT IN EEN DERGELIJK GESCHIL TE BEMIDDELEN.

13.6. BEHALVE WANNEER DAT IN ONS PRIVACYBELEID NADRUKKELIJK IS AANGEGEVEN, MAAKT TOP10PARISSPORTIFS.BE GEEN VERMELDING, GEEFT GEEN GARANTIES OF STELT NIET ENIGERLEI VOORWAARDEN, EX- OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN INFORMATIE DIE U VERSTREKT OF ACTIVITEITEN DIE U ONDERNEEMT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE SITE.

13.7. WE WERKEN HARD OM U WAARDEVOLLE EN BETROUWBARE INFORMATIE TE BIEDEN OVER ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WE BEOORDELEN. OM U DEZE GRATIS SERVICE TE BIEDEN GEBRUIKEN WE OP ONZE SITE LINKS DIE ONS VOORZIEN VAN COMMISSIES VOOR HET VERWIJZEN VAN U NAAR DE SITE VAN DE VERKOPER. WE GARANDEREN DAT DIT NIET VAN INVLOED IS OP HET MATERIAAL DAT WE PRESENTEREN, MAAR DE POSITIONERING OP ONZE SITE KAN BEÏNVLOEDEN EN SLECHTS ONZE EERLIJKE INSPANNINGEN ONDERSTEUNT OM U DE BESTE EN MEEST DIEPGAANDE INFORMATIE MOGELIJK TE BIEDEN. .

14. Beperking van aansprakelijkheid.

14.1. VOORZOVER MOGELIJK BIJ WET IS TOEGESTAAN, IS TOP10PARISSPORTIFS.BE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI DIRECTE, INDIRECTE, EXEMPLARISCHE, SPECIALE VOORTVLOEIENDE OF INCIDENTELE SCHADES OF VERLIES VAN DATA, OPBRENGST, WINST OF REPUTATIE DIE ONTSTAAN ONDER DEZE VOORWAARDEN OF UIT UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID DE SITE TE GEBRUKEN, ZELFS ALS TOP10PARISSPORTIFS.BE IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADES OF VERLIEZEN. Sommige jurisdicties staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor ongevals- en vervolgschades niet toe, waardoor de bovenstaande beperkingen voor u niet van toepassing kunnen zijn.

14.2. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOP10PARISSPORTIFS.BE VOOR ALLE SCHADES ONTSTAAN ONDER DEZE VOORWAARDEN OF VANWEGE UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE TE GEBRUIKEN HET TOTALE BEDRAG AAN ENGIERLEI VERGOEDINGEN DOOR U AAN TOP10PARISSPORTIFS.BE BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE GEDRUENDE DE DRIE (3) MAANDEN VOORAFGAANDE AAN HET INDIENEN VAN DE CLAIM TE BOVEN GAAN.

15. Schadeloosstelling. U stemt ermee in top10parissportifs.be , onze affiliates en onze respectievelijke stafleden, directeuren, medewerkers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en schadevrij te houden van en tegen allerlei claims, schades, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden (waaronder maar niet beperkt tot advocatenkosten) die voortkomen uit: (i) uw gebruik of onmogelijkheid de Site te gebruiken; (ii) uw gebruikersinzendingen; (iii) uw interactie met een gebruiker van de site; of (iv) uw schending van deze voorwaarden.

16. Voorwaarde en beëindiging. Deze voorwaarden zijn van kracht totdat ze zijn beëindigd door top10parissportifs.be of u. top10parissportifs.be, heeft naar eigen goeddunken het recht om deze voorwaarden en/of uw toegang tot de Site of enig deel daarvan onmiddellijk te allen tijde en met of zonder redden te beëindigen (waaronder zonder enige beperking voor een schending van deze voorwaarden). top10parissportifs.be zal niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde partij voor de beëindiging van de Site of enig deel ervan. Als u op enigerlei wijze bezwaar hebt tegen een voorwaarde of de achtergrond van deze voorwaarden of opeenvolgende wijzigingen erin, dan is de enige weg die voor u openstaat, het gebruik van de site te beëindigen. Na het aflopen van deze voorwaarden zult u ophouden met elke gebruik van de Site. Upon termination of these Terms, you shall cease all use of the Site. Dit onderdeel 15 en de onderdelen 5 (Intellectuele eigendomsrechten), 7.3 (Licentie voor gebrukersinzendingen), 11 (privacy), 12 (Afwijzingen van garantie), 13 (Beperking van aansprakelijkheid), 14 (Schadeloosstelling) en 16 (Onafhankelijk uitvoerders) tot en met 18 (Algemeen) blijven van kracht na afloop van deze voorwaarden.

17. Onafhankelijke uitvoerders. U en top10parissportifs.be zijn onafhankelijke uitvoerders. Niets in deze voorwaarden schept een partnerschap, joint venture, agentschap of een werknemersrelatie tussen u en top10parissportifs.be. U mag onder geen enkele omstandigheid namens top10parissportifs.be garanties bieden, vertegenwoordigingen, beloftes of verplichtingen aangaan.

18. Toekenning. Deze voorwaarden en rechten en licenties hieronder verleend kunnen niet door u worden overgedragen of toegekend maar kunnen worden toegekend door top10parissportifs.be zonder beperking of berichtgeving aan u.

19. Algemeen. top10parissportifs.be behoudt zich het recht voor elk aspect van de Site te allen tijde te beëindigen of te wijzigen. Deze voorwaarden en de relatie tussen u en top10parissportifs.be worden gereguleerd door en gemaakt in overeenstemming met de wetten van de staat Israel zonder rekening te houden met de principles van conflicterende wetten. U stemt ermee in de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de gerechten gelegen in Tel Aviv-Jaffa te ondergaan en ziet af van elke gerechtsplaats of ongepaste forumbezwaren tegen zulke gerechten, op voorwaarde dat top10parissportifs.be gerechtelijk bevel bij enig gerecht van competente jurisdictie kan zoeken. Deze voorwaarden zullen de volledige overeenkomst vormen tussen u en top10parissportifs.be betreffende de Site. Als een onderdeel van deze voorwaarden door een gerecht met compentente jurisdictie ongeldig wordt verklaard, dan zal de ongeldigheid van zo’n onderdeel niet van invloed zijn op de overige onderdelen van deze voorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven. Geen vrijstelling van een voorwaarde van deze voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortgaande vrijstelling van zo’n voorwaarde of enige andere voorwaarde en het falen van een partij om een recht of voorziening onder deze voorwaarden op te eisen zal niet leiden tot een vrijstelling van een dergelijk recht of voorziening. U STEMT ERMEE IN DAT STAPPEN DIE U ONDERNEEMT TEN GEVOLGE VAN OF MET BETREKKING TOT DE SITE BINNEN EEN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK TOT HET NEMEN VAN STAPPEN ONTSTAAT. ZONIET DAN ZIJN DERGELIJKE STAPPEN PERMANENT GEBLOKKEERD.

Laatst geüpdatet: 29 sept., 2015